Oferujemy dostosowanie gotowego projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora, warunków zagospodarowania terenu działki oraz wymogów urzędowych.

Planując rozpoczęcie budowy domu warto działać z wyprzedzeniem - uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń może potrwać nawet kilka miesięcy.

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy:

 

1. Sprawdzić, czy nasza działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan jest uchwalony - występujemy o wypis / wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli gmina nie ma uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (wniosek składamy w urzędzie gminy).

 

2.  Zlecić wykonanie projektu architektoniczno budowlanego - zgodnego z decyzją o warunkach zabudowy /wypisem z planu miejscowego lub wykonanie adaptacji projektu gotowego.

Jeżeli zależy nam na cięciu kosztów - z pewnością warto poświęcić trochę czasu na poszukanie projektu powtarzalnego, który będzie spełniał nasze wymagania.

Dokumenty formalno-prawne, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, to:

- mapa do celów projektowych

- wypis z planu miejscowego / decyzja o warunkach zabudowy,

- warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci gazowej,

- warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci energetycznej,

- warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

- decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej,

- decyzja o odrolnieniu gruntów.

 

3.  Złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, do którego należy dołączyć:

 

- projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami,

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Czas rozpatrywania wniosku wynosi ustawowo do 65 dni.
Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy odczekać jeszcze 14 dni na jej uprawomocnienie - po tym czasie decyzja jest ostateczna. Inwestor zobowiązany jest jeszcze zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych (w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem) oraz zarejestrować dziennik budowy.